Facebook-create        flyer

Lidmaatschap


Het lidmaatschap van PSV De Molenruiters wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar, met stilzwijgende verlenging. Alle leden van de vereniging zijn tevens lid van de Regionale Bond Friesland en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond,de KNHS. Wordt men lid in de loop van een kalenderjaar, dan is toch contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Alleen als u zich in het laatste kwartaal aanmeldt, dan bedraagt de contributie voor het lopende kalenderjaar de helft. Het lessende lidmaatschap geeft recht op één les per week, gedurende 44 weken per jaar. Men kan lid zijn van ponyafdeling De Molenwieken t/m 31 december van het jaar waarin de ruiter 18 jaar wordt.

 

Men dient kennis te nemen van de Huishoudelijke Reglementen en hiermee akkoord te gaan.

 

Huishoudelijk reglement PSV De Molenruiters.doc 

 

De statuten van de vereniging worden op aanvraag verstrekt via penningmeester@molenruiters.nl

 

Een ieder dient voorafgaande aan toetreding tot de rijvereniging WA verzekerd te zijn, zodat de rijvereniging gevrijwaard is van iedere aansprakelijkheid. 


  Tarieven Lidmaatschap 2018

 

 

Leden die de reguliere lessen van de vereniging volgen, betalen bakhuur voor het hele jaar. Men mag dan verder vrij gebruik maken van de bakken van de manege in de vrije uren.

 

Automatische incasso

 

Om het zowel de vereniging als de leden gemakkelijker te maken, moeten de nota’s worden betaald via automatische incasso.

In verband met de afdracht aan de KNHS (de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) in december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar, zal de jaarnota in één keer moeten worden betaald. KNHS nota’s betreffende startpassen ed. en verenigingsnota’s bv. van clinics zullen ook in één keer worden geïnd na facturering aan de vereniging door de KNHS of ten tijde van de clinic. Het notabedrag van de reguliere verenigingslessen wordt in 3 termijnen verdeeld over het jaar afgeschreven. U krijgt een nota opgestuurd van de vereniging en 30 dgn. na de factuurdatum wordt het bedrag automatisch afgeschreven van uw rekening. Bij onduidelijkheden of vragen n.a.v. de nota heeft u dus ruimschoots de tijd om hierover contact op te nemen met de penningmeester. Bovendien bent u ten allen tijde gerechtigd om binnen 30 dagen na afschrijving uw bank- of girokantoor de opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

 

Om voor het lidmaatschap van onze vereniging in aanmerking te komen, dient u onderstaand inschrijfformulier en het formulier voor machtiging tot automatische incasso in te vullen, te ondertekenen en beide formulieren te retourneren aan de penningmeester.

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester.

 

 

Inschrijfformulier lidmaatschap Molenruiters.doc 

 

Machtiging incasso .doc 

 


Opzegging van het lidmaatschap:

 

Dit kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de penningmeester, penningmeester@molenruiters.nl  van de vereniging, vóór 15 november voorafgaand aan het jaar waarin men niet meer lid wil zijn.